Instrument of Speech

 

Music and language share one obvious quality: They can both appear as sound. But the manner in which language and music create meaning is profoundly different, to some perhaps even contradictory. If music creates meaning (which is in itself an extensive discussion), to most of us the manner in which it does so is nothing like the way we feel language creates meaning. Despite this, theorists have long discussed whether music and language have the same origin, that they may share the same root, and that there are strong similarities in the syntax of language and music. Some make this claim based on scientific evidence, while others argue that the two are extremely different and processed in different ways in our brains. Still, the combination of language and music may well be the most common compound of two human forms of expression. We are, after all, always wallowing up to our necks in pop music. In Instrument of Speech we use this relation as a basis for a meeting between recordings of language from various sources set in various musical contexts. The piece consists of different movements applying various sources for speech sound such as people lecturing, conversing, crying, and yelling: Babel includes sound recordings of a multitude of different languages and applies these as rhythmical and “melodic” fragments in the musical texture. Chomsky lectures uses parts of a lecture delivered by the renowned American linguist, author, and political activist Noam Chomsky. Chomsky argues there is a specific language centre in the brain – an area in the brain we are born with and which is coded to perceive and understand language – claiming this is controversial knowledge. For Bennet talks we have gathered sound from a lecture by the English philosopher, physicist, and mystic John G. Bennet. Bennet talks of how we have gotten accustomed to believe the spoken language is the only manner in which we may make ourselves understood, while there are so many ways for us to express ourselves. Books is an exchange of sounds made by, from, and with a book in interaction with the instrumental sounds from the ensemble. Instrument of Speech is written for the ensemble Asamisimasa and is part of the artistic research project Music with the Real.

Videos are made by Peter Knudsen, and Bjørn Erik Haugen has transcribed Chomsky’s speech from sound to MIDI files.

 

Musikk og språk deler en åpenbar egenskap, de kan begge være lyd. Men måten språk og musikk danner mening på er sterkt forskjellig, ja kanskje til og med motstridende for noen. Om musikk danner mening (som er en stor diskusjon i seg selv), så er det for de fleste av oss overhode ikke på den samme måten som vi opplever at språket danner mening. På tross av dette har teoretikere lenge diskutert om ikke musikk og språk har et felles opphav, at det kommer fra samme rot, og at det er sterke likheter mellom språkets og musikkens syntaks. Dette vil noen påstå med vitenskapelig belegg, samtidig er det andre som argumenterer for at de to er ekstremt ulike og at de prosesseres på ulike måter av våre hjerner.

Likefullt er kombinasjon av språk og musikk kanskje den mest vanlige koplingen vi opplever mellom to ulike menneskelige ytringsformer. Vi vasser i popmusikk til opp over ørene hver eneste dag. I Instrument of Speech er denne relasjonen brukt som et utgangspunkt for et møte mellom opptak av språk tatt fra mange ulike kilder, satt inn i ulike musikalske kontekster. Stykket består av ulike satser som bruker språklyd fra ulike kilder med folk som foreleser, samtaler, gråter og kjefter:

1. Bennet talks – her er det hentet lyd fra en forelesning av den engelske filosofen, fysikeren og mystikeren John G. Bennett. Bennett snakker om at vi har vent oss til å tro at det bare er talespråket vi kan gjøre oss forstått på, samtidig som vi har mange andre måter å uttrykke oss på.

2. Books – er et spill mellom lyder skapt av, fra og med en bok i samspill med ensemblets instrumentallyd.

3. Chomsky lectures – bruker et opptak av deler av en forelesning holdt av den kjente amerikanske lingvisten, forfatteren og politiske aktivisten Noam Chomsky. Chomsky argumenterer for at det finnes et eget språksenter i hjernen, et sted i hjernen som vi er født med og som er kodet til å oppfatte og forstå språk og at dette er en kontroversiell kunnskap.

4. Babel henter lydopptak av en mengde ulike språk, brukt som rytmiske og ”melodiske” fragmenter i den musikalske teksturen.

Instrument of Speech er skrevet til ensemblet Asamisimasa, og er en del av det kunstneriske forskningsprosjektet Music with the Real. Videoer er laget av Peter Knudsen og Bjørn Erik Haugen har transkribert Chomskys tale fra lyd til midifiler.

2016
24 minutes
Orchestration: Bb Clarinet/bass clarinet, guitar/ el-guitar, piano, percussion, cello

 

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/294721942″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”80″ iframe=”true” /]